Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Certyfikat energetyczny jest dokumentem oceniającym obiekt budowlany pod względem zużycia energii. Określa on  zapotrzebowanie na energię budynku lub lokalu, na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia wbudowanego.

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym świadectw charakterystyki energetycznej jest ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (która weszła w życie 9 marca 2015 r.)

Ustawa dostępna pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200

Każdy inwestor jest zobowiązany dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ustawa mówi również, że w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo jest ważne 10 lat i może być sporządzone i poświadczone tylko przez  uprawnionego specjalistę.

640x480,1564190887
640x480,1196282260
640x480,1555306345

Dla jakich budynków jest obowiązek sporządzania świadectw?

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali mieszkalnych :

 • istniejących i nowopowstałych oddawanych do użytku,  podlegających sprzedaży lub najmowi
 • budynków, których charakterystyka energetyczna uległa zmianie w wyniku przebudowy lub modernizacji.

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh / (m? * rok)
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m?

Co zawiera świadectwo energetyczne?

 • Wskaźnik EP- stanowi informację o jakości energetycznej budynku bądź lokalu. Określa ilość zużywanej energii
 • Wskaźnik EK ? określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku
 • Informacje, jakie dodatkowe modernizacje budowlane mogą być przeprowadzone, aby poprawić jakość energetyczną danego obiektu budowlanego

Certyfikacja skłania do budowy energooszczędnej, a także do termomodernizacji istniejących już budynków. Zmniejszenie zużycia energii oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Świadectwo jest dokumentem poświadczającym wartość lokalu lub obiektu budowlanego w transakcjach najmu bądź sprzedaży, dla kupującego natomiast jest zabezpieczeniem przed kupnem wadliwego lokalu, czy obiektu budowlanego.