HACCP

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje gwarancję bezpieczeństwa żywności. Niesie to ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw m.in. zaufanie klienta do marki, zgodność działań z prawem itd.

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

 • Zasada 1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
 • Zasada 2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
 • Zasada 3 – Identyfikacja limitów krytycznych
 • Zasada 4 – Ustalenie systemu monitorowania CCP
 • Zasada 5 – Określenie działań korygujących
 • Zasada 6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu
 • Zasada 7 – Ustalenie procedur zapisów

 

Dokumentacja i zapisy systemu HACCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności, dlatego należy opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCP.

Oferta wdrożenia systemu HACCP:

 1. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu wstępnego, który pozwala nam na zbadanie aktualnego stanu Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP
 2. W oparciu o audyt przeprowadzamy wszelkie działania umożliwiające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności
 3. Szkolimy kierownictwo oraz pracowników firmy zgodnie z wymogami przepisów prawa
 4. Tworzymy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej (sanepid i weterynaria) oraz jednostki certyfikujące.
 5. Ostatnim etapem jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego HACCP mający na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.