Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Zgodnie z Art.226 Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest do oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy w szczególności poprzez:

  • Ograniczenie ryzyka zawodowego
  • Wyeliminowanie lub ograniczenie istniejących zagrożeń
  • Określenie i stosowanie koniecznych środków profilaktycznych ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • Informowanie i szkolenie pracowników

Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego dla:

  • Każdego stanowiska pracy

oraz ponowną ocenę ryzyka dla:

  • Stanowiska pracy po modernizacji organizacyjnej lub technologicznej
  • Stanowiska pracy, na którym zostały przekroczone dopuszczalne poziomy czynników szkodliwych
  • Stanowiska pracy po zaistnieniu wypadku