System jakości

Najpopularniejszym międzynarodowym standardem definiującym wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jest norma ISO 9001.
Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.
Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

 1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
 2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
 3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
 4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);
 5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
 6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
 7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
 8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się przede wszystkim w:

 • podniesieniu prestiżu na rynku lokalnym i krajowym
 • zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta
 • uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności
 • zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji

Inne korzyści, jakie odnosimy posiadając certyfikat systemu zarządzania jakością:

 • większe zaufanie Klientów do firmy – atut w działaniach marketingowych
 • wzrost konkurencyjności
 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania
 • lepsze poznanie potrzeb klienta
 • ułatwienie wejścia na nowe rynki (w tym rynki zagraniczne oraz krajów unijnych)
 • skrócenie czasu wytwarzania wyrobu /usługi
 • oszczędności nakładów materiałowych
 • stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników
 • zmianę nastawienia pracowników na zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa
 • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów
 • unikanie błędów, zamiast ich poprawiania
 • zadowolenie klientów, partnerów i współpracowników
 • zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie
 • wypracowanie struktury odpowiedzialności za wyrób
 • możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty
 • poprawa planowania
 • poprawa dyscypliny budżetowej
 • gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług
 • wzrost świadomości pracowników dotyczącej celów i dążeń firmy
 • pobudzenie i utrzymywanie potrzeby stałego doskonalenia się
 • przejrzystość procesów
 • koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu
 • poprawa terminowości usług
 • obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt