System BHP

System zarzadzania BHP  powszechnie znany skrót SZBHP to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej.

Model systemu zarządzania BHP w serii polskich norm PN-N-18000 oparty jest na cyklu ciągłego doskonalenia ( cykl Deminga) i obejmuje następujące elementy:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i polityka BHP
 • Planowanie działań (ustalenie celów ogólnych i szczegółowych oraz sporządzenie planów ich realizacji)
 • Wymagania prawne
 • Wdrażanie i funkcjonowanie systemu, w tym:
 • Ustalenie struktury organizacyjnej i zakresu odpowiedzialności i uprawnień
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych do wdrożenia i funkcjonowania systemy
 • Określenie potrzebnych kompetencji i szkolenie oraz kształtowanie świadomości i motywowanie pracowników
 • Dokumentacja systemu zarządzania  BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Sterowanie pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami
 • Sprawdzanie funkcjonowania systemu w praktyce ? monitorowanie i audytowanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
 • Przegląd systemu zarządzania przez kierownictwo i jego ciągłe doskonalenie

Skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia sprawne i zgodne z wymaganiami prawnymi funkcjonowanie przedsiębiorstwem. Umożliwia również minimalizowanie strat wskutek eliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych ? korzyści ekonomiczne. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wpływa również na jakość i wydajność pracy oraz kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa.